Vol 22, No 1 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2017.22.1-65

Table of Contents

Research articles

O. Taburets, K Dvorshenko, M. Tymoshenko, V. Vereschaka, T. Beregova, L. Ostapchenko
PDF
5-8
К. Dvorshchenko, M. Ashpin, O. Korotkyi, Ye. Torgalo, T. Falalyeyeva
PDF
9-11
Y. Holota, A. Bazan, G. Tolstanova
PDF
11-15
L. Byelinska
PDF
16-20
A. Dranitsina, K. Dvorshchenko, D. Grebinyk, L. Ostapchenko
PDF
20-25
M. Lylyk, O. Sorochynska, O. Maniukh, M. Bayliak
PDF
25-31
N. Motruk
PDF
31-36
T. Koval, T. Ischuk, Ya. Raetska
PDF
36-39
А. Prysiazhniuk, T. Dovbynchuk, B. Kopiyak, G. Tolstanova
PDF
39-43
Ie. Goloborodko, V. Konopelniuk, L. Ostapchenko
PDF
43-46
E. Tikhova, M. Tymoshenko, Y. Kovelska, K. Dvorshchenko
PDF
47-49
M. Khrabko, R. Fedoruk, S. Kropuvka
PDF
50-53
N. Chornenka, K. Valetska, Ya. Rayetska, L. Ostapchenko
PDF
53-57
T. Katrii, N. Shabanova, S. Ostapchuk, O. Savchuk
PDF
58-61
I. Opeida, M. Rudyk, V. Svyatetska, L. Skivka, O. Fedorchuk
PDF
61-65