Vol 21, No 2 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2016.21.1-91

Table of Contents

Reviews

I. Kizub, O. Kharchenko, O. Kostiuk, L. Ostapchenko, K. Klymenko, A. Soloviev
PDF
61-66

Research articles

I. Kalinin, B. Tsudzevich
PDF
5-8
T. Kondratiuk, V. Sobko, T. Beregova, L. Ostapchenko
PDF
8-14
A. Okhrei, T. Kutsenko, M. Makarchuk
PDF
14-18
P. Virych, O. Shelyuk, V. Martynyuk, V. Pavlovsky
PDF
19-23
Ye. Goloborodko, T. Ishchuk, T. Synel'nyk, V. Konopelniuk
PDF
23-27
E. Tihova, O. Bernyk, O. Savchuk, K. Dvorshchenko, L. Ostapchenko
PDF
27-30
M. Lylyk, O. Sorochynska, O. Maniukh, M. Bayliak
PDF
31-36
N. Nuzhyna, O. Tkachuk, A. Fukalyak
PDF
36-39
M. Khrabko, R. Fedoruk
PDF
39-43
N. Chornenka, Ya. Rayetska, O. Savchuk, L. Ostapchenko
PDF
44-48
N. Vorobyova, O. Kornelyuk, D. Lozhko
PDF
49-52
T. Katrii, O. Savchuk, V. Shandyuk, V. Melnyk
PDF
53-57
T. Tsarenko, L. Gayda, O. Kravchenko
PDF
57-61
S. Fedorchuk, L. Chikina, T. Gerasko, I. Zima, S. Tukaev
PDF
66-71
O. Tkachenko, V. Kovalenko
PDF
71-75
A. Aleksandrov, T. Ishchuk, O. Skopenko, V. Konopelniuk
PDF
75-78
K. Dvorshchenko, A. Dranitsina, Ye. Torgalo, O. Korotkyi, T. Beregova
PDF
79-81
A. Biliuk, A. Nehelia, L. Garmanchuk, O. Skachkova
PDF
81-85
S. Goncharevskyi, V. Martynyuk
PDF
86-91