Neurodynamic properties and psychological characteristics of high qualification sportships with different sports trainings

S. Fedorchuk, O. Lysenko, V. Romanyuk
National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Kyiv; National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Kyiv; Rivne State Humanitarian University, Rivne

Abstract


The purpose of the study was to compare the neurodynamic and individual-typological properties of temperament in high-class athletes with a different experience of sports training specializing in kayaking and canoeing. Diagnostic complex Diagnostic-1 was used to determine neurodynamic characteristics, psychophysiological properties of the nervous system (MV Makarenko, VS Lyzohub); to determine the individual-typological properties of temperament – the test H.J. Eysenk. The overwhelming majority of athletes-kayaks were characterized by the average functional mobility of the nervous processes and the low strength of the nervous system, the reduced efficiency of sensorimotor activity, while the majority of athletes specializing in kayaking – above the average functional mobility of the nervous processes and the average strength of the nervous system and high / above average efficiency of sensorimotor activity. In the group of athletes with a great athletic experience (kayaking), the prevalence of respondents with choleric and sanguine type of temperament, low and average emotional resistance was revealed. Among the athletes-kanoists the predominance of emotionally unstable respondents with a choleric type of temperament was revealed. The higher psycho-physiological status (on
the indicators of functional mobility and the strength of the nerve process and the efficiency of sensorimotor activity) was demonstrated by athletes with a large athletic experience (kayaking), as compared to athletes-kanoists who were less experienced in athletic training. The revealed differences in the individual-typological properties of the higher parts of the central nervous system in athletes with different levels of adaptation to longterm physical activity of a certain type (canoe / kayak) can have a predictive value and are used to optimize sports improvement in this sport.


Keywords


athletes of high qualification, kayaking, canoeing, temperament, neurodynamic properties

Full Text:

PDF>PDF

References


Ataman O. Patofiziolohiya: V 2-kh tomakh. [Pathophysiology: In 2 volumes]. T.1, Vinnytsya, 2012. Ukrainian.

Burlachuk L., Morozov S. Psikhodiagnosticheskiye metody issledovaniya lichnosti [Psychodiagnostic methods of personality research]. Kiyev: Znaniye; 1982. Russian.

Veynberh R., Hould D. Psykholohiya sportu [Sports Psychology]. K.: Olimp. l-ra; 2014. Ukrainian.

Voronova V. Psykholohiya sportu: navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl. [Sport Psychology: teach. guidances. for students. HI. teach. bookmark.]. K.: Olimp. l-ra; 2007. Ukrainian.

Zimkin N. Fiziologiya cheloveka [Human physiology]. M., 1975. Russian.

Ilyin Ye. Dyfferentsyal'naya psykhofyzyolohyya [Differential psychophysiology]. SPb.: Pyter; 2001. Russian.

Kruzheva T. Doslidzhennya deyakykh temperamental'nykh kharakterystyk studentiv – maybutnikh sotsial'nykh pratsivnykiv [Research of some temperamental characteristics of students – future social workers]. Aktual'ni problemy psykholohiyi: Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny – Current problems of psychology: Collection of scientific works of the Institute of Psychology named after GS Kostyuk NAPN of Ukraine. K., 2012, T.V, V.12. Ukrainian.

Kutsenko T. Stan psykhofiziologichnykh funktsii u ditei molodshoho shkilnoho viku [The state of primary school children's psychophysiological functions]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv, 2000. Ukrainian.

Kutsenko T., Chaychenko G. Stan vlastyvostey psykhofiziolohichnykh funktsiy u ditey starshoho doshkil'noho ta molodshoho shkil'noho viku i vplyv na nykh sotsial'noyi izolyatsiyi [The state of the properties of psychophysiological functions in children of the senior preschool and junior school age and the influence on them of social isolation]. Fiziolohichnyy zhurnal – Physiological journal. 1999, T.45: 100-106. Ukrainian.

Loznytsya V. Psykholohiya i pedahohika: osnovni polozhennya. Typy nervovoyi systemy i temperament [Psychology and pedagogy: the main provisions. Types of the nervous system and temperament]. K., 2003. Ukrainian.

Lysenko Ye., Shinkaruk O. Vliyaniye na proyavleniye neyrodinamicheskikh svoystv sportsmenov polovogo dimorfizma i napryazhennoy fizicheskoy raboty [Influence on the manifestation of neurodynamic properties of athletes of sexual dimorphism and strenuous physical work]. Nauka i sport: sovremennyye tendentsii – Science and Sport: Modern Trends. 2015, T.6, №1: 11-18. Russian.

Makarenko M., Lyzohub V. Ontohenez psykhofiziolohichnykh funktsiy lyudyny [Ontogenesis of psychophysiological functions of a person]. Cherkasy, 2011. Ukrainian.

Makarenko M., Lyzohub V. Komp'yuterna systema "Diahnost-1" dlya vyznachennya neyrodynamichnykh vlastyvostey vyshchoyi nervovoyi diyal'nosti lyudyny [Computer system "Diagnostic-1" for determination of neurodynamic properties of higher human nervous activity]. Osoblyvosti formuvannya ta stanovlennya psykhofiziolohichnykh funktsiy v ontohenezi: Mat. Vseukr. nauk. Sympoziumu – Features of formation and becoming of psychophysiological functions in ontogenesis: Mat. Ukr. sciences symposium. Cherkasy, 2003: 60. Ukrainian.

Makarenko M., Lyzohub V., Bezkopyl'nyy O. Metodychni vkazivky do praktykumu z dyferentsial'noyi psykhofiziolohiyi ta fiziolohiyi vyshchoyi nervovoyi diyal'nosti lyudyny [Methodical instructions to the practical works on differential psychophysiology and physiology of higher human nervous activity]. Kyiv-Cherkasy, 2014. Ukrainian.

Makarenko N., Lizogub V., Bezkopyl'nyy A. Formirovaniye svoystv neyrodinamicheskikh funktsiy u sportsmenov [Formation of the properties of neurodynamic functions in athletes]. Nauka v olimpiyskom sporte – Science in the Olympic sport. 2005, №2: 80-85. Russian.

Makarenko M., Lyzohub V., Bezkopyl'nyy O. Neyrodynamichni vlastyvosti sportsmeniv riznoyi kvalifikatsiyi ta spetsializatsiyi [Neuron dynamic properties of athletes of different qualifications and specialization]. Aktual'ni

problemy fizychnoyi kul'tury i sportu –Actual problems of physical culture and sports. 2004, № 4: 105-109. Ukrainian.

Makarchuk M., Kutsenko T., Kravchenko V., Danylov S. Psykhofiziolohiya: navchal'nyy posibnyk [Psychophysiology: textbook]. K., 2011. Ukrainian.

Shynkaruk O., Lysenko O., Hunina L., Karlenko V., Zemtsova I., Olishevs'kyi S. et al. Medyko-biolohichne zabezpechennya pidhotovky sportsmeniv zbirnykh komand Ukrayiny z olimpiys'kykh vydiv sportu [Medicobiological support of training of athletes of national teams of Ukraine on Olympic sports]. O.A. Shynkaruk (Ed.). Kyiv: Olimpiyska literature; 2009. Ukrainian.

Platonov V. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya: uchebnik [dlya trenerov]: v 2 kn. [The system of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications: a textbook [for trainers]: in 2 books]. K.: Olimp. Lit. Book 1; 2015. Russian.

Romanyuk V., Pylypaka Yu. Reaktyvnist' ta psykhichne zdorov'ya osobystosti [Reactivity and mental health of personality]. Psykholohiya: real'nist' i perspektyvy: Zbirnyk naukovykh prats' Rivnens'koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu – Psychology: reality and prospects: Collection of scientific works of Rivne State Humanitarian University. V.7., Rivne, 2016. Ukrainian.

Solodkov A., Sologub Ye. Fiziologiya cheloveka. Obshchaya. Sportivnaya. Vozrastnaya: Uchebnik [Human physiology. The total. Sports. Age: the Textbook]. M., 2001. Russian.

Slyusaryev A., Zhukova S. Biolohiya [Biology]. Pereklad z ros. V.O. Motuznoho [Translated from Russian VO Motuznyy]. K., 1992. Ukrainian.

Tukaiev S., Dolgova Ye., Vasheka T., Fedorchuk S., Lysenko Ye., Kolosova Ye. et. al. Individual'no-psikhologicheskiye kharakteristiki uchashcheysya molodezhi, zanimayushcheysya raznymi vidami sporta [Individual and psychological characteristics of students studying different sports]. Sportivna meditsina í fízichna reabílítatsíya – Sports medicine and physical rehabilitation. 2017; 1: 64-71. Russian.

Fedorchuk S., Lysenko Ye., Kolosova Ye., Khalyavka T., Romanyuk V. Vliyaniye psikhoemotsional'nogo napryazheniya na funktsional'noye sostoyaniye nervno-myshechnogo aparata i effektivnost' sensomotornoy

deyatel'nosti vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov [Influence of psychoemotionalstress on the functional state of the neuromuscular device and the effectiveness of sensomotor activity of highly skilled athletes]. Slobozhans'kiy naukovo-sportivniy vísnik – SlobozhanSkyi herald of Scienceand Sport. 2017; 4(60): 109-116. Russian.

Filimonov V. Klinichna fiziolohiya [Clinical physiology]. K., 2013. Ukrainian.

Chernorutskiy M. Diagnostika vnutrennikh bolezney. Obshchaya semiotika [Diagnosis of internal diseases. General semiotics]. M., 1954. Russian.

Shinkaruk O., Lysenko Ye. Vliyaniye polovogo dimorfizma i fizicheskikh nagruzok na proyavleniye neyrodinamicheskikh svoystv u sportsmenov vysokogo klassa [Influence of sexual dimorphism and physical loads on the manifestation of neurodynamic properties in high-class athletes]. Nauka v Olimpiyskom sporte – Science in the Olympic sport. 2004, №1: 75-79. Russian.

***

Received: 05.02.2018

Revised: 06.03.2018

Signed for publication: 06.03.2018
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2018.24.27-31

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).