Daily temperature dynamics of human skin representative areas

S. Goncharevskyi, V. Martynyuk
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract


The main aim of our research was to study the temperature variation of representative are a soft the cranial part of the autonomic nervous system of the human skin during the day. The temperature of representative are a soft the thoracic autonomic nervous system we measured by infrared thermometer (Medisana FTO D-53340, with anaccuracy of 0.1 degree Celsius). During the study identified minimums and maximums temperatures for representative are as during the day: the hypothalamus – 13 (maximum), 3 (minimum) an hour, midbrain – 15 (maximum), 5 (minimum) an hour, pons- not found, the medulla oblongata – 9, 15 (maximum), 3.21 (minimum) an hour, the vagus nerve (right side) – 15 (maximum), 5 (at least) an hour, the vagus nerve (left side) – 15 (maximum), 21 (minimum) an hour. The presence of minimums and maximums temperature in representative areas indicates different activity related to their brain structures.

Keywords


representative areas, biorhythms, the autonomic nervous system, skin temperature

Full Text:

PDF>PDF

References


Dehtyarev Yu.P., Nechiporuk V.I., Mironenko S.A. i dr. (2010). Mesto i rol distantsionnoy infrakrasnoy termografii sredi sovremennyih diagnosticheskih metodov. Elektronika i svyaz. Tematicheskiy vyipusk "Elektronika i nanotehnologii", 2, 192-196 (in Rus.)

Ivanitskiy T.P. (2005). Temperaturnyie pokazateli teplovoy "mashinyi" cheloveka. IX Mezhdunarodnaya shkola-konferentsiya "Biologiya – nauka XXI veka".Puschino, 9-12 (in Rus.).

Ostapchenko L.I., Makarchuk M. U., Martynchuk O.S., Kryvoruchko L.A. (2007). Faktornyy analiz temperatury reprezentatyvnykh tochok vehetatyvnoy i nervovoyi systemy lyudyny. Fizyka zhyvoho, 15,37-49 (in Ukr.).

Ostapchenko L.I., MakarchukM.Yu., Martynchuk O.S.,Kryvoruchko L.A. "Sposib diahnostyky stanu orhanizmu lyudyny" Deklaratsiynyy patent na korysnu model' #3932 (7 A61N39/00) vid 15.12.2004 r. (in Ukr.)

Filimonova, N. B., Fil, I. O., Mikhailova, T. S. (2004). Statistic alanalysis of data pursuant to the science-based medicine. Initialanalys is of quantitative data, experimental results presentation. Medytsyna zalizny chnohotran sportu Ukrayiny (MedicineRailwayTransportofUkraine), 4, 30-38. (in Ukr.)

Janig W.C., Brooks C.M. (2003). The autonomic nervous system in health and disease: neurobiology and pathophysiology. J. auton. Nerv. Syst.

Gabella G. (2006). Structure of the autonomic nervous system. London: Chapman and Hall.

Knobel R.B., Guenther B.D., Rice H.E. (2011). Thermoregulation and thermography in neonatal physiology and disease. Biological research fornursing, 3,274-282.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2016.21.86-91

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).