Features of the melanin producer Pseudonadsoniella brunnea under the influence of nitrate lead

T. Kondratiuk, V. Sobko, T. Beregova, L. Ostapchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract


The features of Antarctic black yeast fungus Pseudonadsoniella brunnea (melanin producer) under the influence of heavy metals (lead salts) are studied. It is found that Ps. brunnea does not lose viability and developing under the conditions of nitrate content of lead concentrations of 100, 200, 500, 750 and 1000 mg / l (in terms of metal cation) in the environment. Solid and liquid culture media were used for the cultivation of Ps. brunnea.Spectrophotometric research methods were used within this study. The intensity of the synthesis of melanin by black fungi under the influence of lead nitrate was determined as a percentage relative to the control variant (media without adding metal). Indicated that Ps. brunnea undergos morphological changes under exposure to heavy metals. Increasing in pigmentation of cultures studied (melanin biosynthesis) was observed with the concentration of 500-1000 mg / l Pb2+. Increased activity endofosfataz (acidic and neutral) in Antarctic black yeast fungi Ps. brunnea in conditions of the development under the influence of toxic metals is also shown. The described parameters can be considered as significant properties that contribute to the stability of Ps. brunnea to the effects of stress factors such as toxic metals.

Keywords


Antarctic microorganisms, heavy metals, metal resistance, intensification of melanogenesis, the activity of endogenous phosphatases

Full Text:

PDF>PDF

References


Kostadinova N., E. Krumova, S. Tosi [et al.]Isolation and Identification of Filamentous Fungi from Island Livingston, Antarctica // Biotechnology and Biotechnological Equipment, Special Issue: XI Anniversary scientific conference. – 2009. – V. 23, Supplement 1. – R. 267- 270. dx.doi.org/10.1080/13102818.2009.10818416

Margesin R. V., Fauster, P.A. Fonteyne Characterization of coldactive pectate lyases from psychrophilic Mrakia frigida.// Lett. Appl. Microbiol. – 2005. – 40 (6). – R. 453–459. http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-765X.2005.01704.x

Chernov Y`.Yu., Marfeny`na O.E. Adaptyvnye strategy`y` gry`bov v svyazy` s osvoeny`em nazemnyx mestooby`tany`j // Paleopochvyy y` yndykatory konty`nental`nogo vyvetry`vany`ya v y`story`y` by`osfery. Seryya "Geoby`ology`chesky`e sy`stemy v proshlom". – M.: PY`N RAN, 2010. – S. 95 – 111.

Zhdanova N.N. Vasy`levskaya A.Y`. Ekstremal`naya ekology`ya gry`bov v pry`rode y` ekspery`mente. – K.: Naukova dumka, 1982. – 168 s.

Notov A.A. O specy`fy`ke funkcy`onal`noj organy`zacy`y` y` y`ndy`- vy`dual`nogo razvy`ty`ya modul`nyx obyektov // Zhurnal obshhej by`ology`y`. – 1999. – T. 60, # 1 . – S. 14 – 32.

Moore D. Fungal Morphogenesis. – Cambridge University Press, 1998. – 469 p.

Tashy`rev A.B. V.A. Romanovskaya, Y`.B. Sy`oma [y` dr.] Antarkty`chesky`e my`kroorgany`zmy, ustojchy`vye k vysoky`m koncentracy`yam Hg2+, Cu2+, Cd2+ y` SrO42– // Dopovidi NAN Ukrayiny`. – 2008. – # 1. – S. 169-176.

Kondratyuk T.O., S.Y. Kondratyuk, O.O. Morgaienko [et al.] Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Agaricomycotina), a new brown yeast-like fungus producing melanin from the Antarctic; with notes on nomenclature and type confusion of Nadsoniella nigra.//Acta Botanica Hungarica. – 2015, 57(3–4). – P. 291–320. doi: 10.1556/034.57.2015.3-4.5

Taburets O.V., O.O. Morgaienko, T.O. Kondratiuk [et al.] The effect of "Melanin-Gel" on the wound healing // Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci. – 2016. – Vol. 7 (3). – P. 2031-2038.

Kondratyuk T. Chorni drizhdzhepodibni gry`by` Exophiala alcalophila Goto et Sugly iz poshkodzhenogo germety`ka v umovax vy`sokoyi vologosti pry`mishhen` //Modern Phytomorphology. 2013. – # 3. – 225-229.

Lozovaya O.G. Toksy`chnost` svy`ncza y` vly`yany`e ego na fy`zy`ologycheskuyu akty`vnost` drozhzhej // Sovr. probl. toksy`kol. – 2004. – No2. – S. 60–64.

Biloivanenko C.O. Rezy`stentnist` Rhodotorula rubra G2/1 do vazhky`x metaliv ta yix adsorbciya / C.O. Biloivanenko, A.Ye. Buxtiyarov //Mikrobiologiya i biotexnologiya. – 2013. – #1. –S. 81–88.

Skorby`na E.A. Razrabotka texnology`y` polucheny`ya y` y`ssledovany`e akty`vnosty` melany`nsoderzhashhy`x preparatov. Dy`ssertacy`ya k.b.n., specz. 03.00.23 – biotexnologiya., Stavropol`, 2005. – 139 s.

Fomy`na M.A. Vly`yany`e sveta na melany`nogenez Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries / M.A. Fomy`na, E.N. Gromozova, V.S. Podgorsky`j //By`opoly`mery y` kletka. – 1996. – T.12, # 1. – S. 58–63.

Smy`rnov V.F. Akty`vnost` fosfataz my`kroskopy`chesky`x gry`bov, ustojchy`vyx y` neustojchy`vyx k dejstvy`yu metallorgany`chesky`x soedy`neny`j /V.F. Smy`rnov, O.N. Smy`rnova, E.L. Zaxarova [y` dr.] // Vestny`k Ny`zhegorodskogo gos. un-ta. Sery`ya By`ology`ya. – 2001. – # 1(2). – S.11 3–118.

Zhdanova N.N. Melany`nsoderzhashhy`e gry`by v ekstremal`nyx uslovy`yax. / N.N. Zhdanova, A.Y`. Vasy`levskaya – K.: Naukova dumka, 1988. – 196 s.

Suxarevy`ch V.Y`., T.V. Zajceva, N.G. Medvedeva Vlyyanye byocydov razlychnoj pryrody na sy`ntez py`gmentov u cellyulozorazrushayushhy`x gry`bov / //My`kol. y` fy`topatol. – 2000. – 34, Vyp. 3. – S. 39 – 42.

Pany`na L.K. Strukturno-funkcy`onal`naya reograny`zacy`ya my`kromy`cetov v procesax formoobrazovany`ya y` rosta na trudnodostupny`x substratax. Avtoref. dy`ssert. D.b.n. 03.00.02 – by`ofy`zy`ka. – SPb, 2000. – 30 s.

Seufferheld Manfredo J. Role of Polyphosphates in Microbial Adaptation to Extreme Environments. /Manfredo J. Seufferheld, Héctor M. Alvarezand, Maria E. Farias //Appl. Environ. Microbiol. – 2008. – Vol. 74, no. 19. – R. 5867-5874. doi: 10.1128/AEM.00501-08

Kulaev Y`.S. Vysokomolekulyarnye neorgany`chesky`e poly`fosfaty: by`oxy`my`ya, kletochnaya by`ology`ya, by`otexnology`ya. / Y`.S. Kulaev, V.N. Vagabov, T.V. Kulakovskaya – Moskva: Nauch. My`r, 2005. – 215 s.

Cejslyer Yu. Neorganichni polifosfaty` yak nezaminni strukturni komponenty` zhy`vy`x organizmiv. / Yu. Cejslyer, V. Marty`nyuk, I. Luk'yanenko // Visny`k Ky`yivs`kogo nacz. universy`tetu im. T. Shevchenka. Biologiya. – 2012. – #61. – S. 6 – 10.

Perceva A.D. V.F. Smy`rnov, O.V. Vorony`na Vly`yany`e ekstremal`nyx vozdejstvy`j na soderzhany`e poly`fosfatov y` poly`fosfatnuyuakty`vnost` u my`kromy`cetov-destruktorov poly`mernyx matery`alov //My`kol. y` fy`topatol. – 2005. – 39, # 1. – S. 53-58.

E.V. Kulakovskaya, V.M. Vagabov, A.Yu. Y`vanov Neorgany`chesky`e poly`fosfaty y` chuvstvy`tel`nost` kletok Saccharomyces cerevisiae k membranopovrezhdayushhy`m agentam //My`kroby`ology`ya. – 2011. – T 80, # 1. – S. 13 – 17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2016.21.8-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).