Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Problems of Physiological Functions Regulation

Subject area covered by the "Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Problems of Physiological Functions Regulation": 1. Human and animal physiology 2. Neurophysiology 3. Molecular physiology etc. The journal is published once a year.

The journal is designated for researchers, academic teaching staff and PhD students that are interested in modern results of basic and applied investigations in the field of Physiology. The journal has free access and no publication charges.

Registered by Ministry of Justice of Ukraine. Certificate of State registration of print periodical КВ № 16053-4524 ПР from 09.11.09


Journal Homepage Image

Vol 21, No 2 (2016)

Table of Contents

Research article

I. Kalinin, B. Tsudzevich
PDF
5-8
T. Kondratiuk, V. Sobko, T. Beregova, L. Ostapchenko
PDF
8-14
A. Okhrei, T. Kutsenko, M. Makarchuk
PDF
14-18
P. Virych, O. Shelyuk, V. Martynyuk, V. Pavlovsky
PDF
19-23
Ye. Goloborodko, T. Ishchuk, T. Synel'nyk, V. Konopelniuk
PDF
23-27
E. Tihova, O. Bernyk, O. Savchuk, K. Dvorshchenko, L. Ostapchenko
PDF
27-30
M. Lylyk, O. Sorochynska, O. Maniukh, M. Bayliak
PDF
31-36
N. Nuzhyna, O. Tkachuk, A. Fukalyak
PDF
36-39
M. Khrabko, R. Fedoruk
PDF
39-43
N. Chornenka, Ya. Rayetska, O. Savchuk, L. Ostapchenko
PDF
44-48
N. Vorobyova, O. Kornelyuk, D. Lozhko
PDF
49-52
T. Katrii, O. Savchuk, V. Shandyuk, V. Melnyk
PDF
53-57
T. Tsarenko, L. Gayda, O. Kravchenko
PDF
57-61
S. Fedorchuk, L. Chikina, T. Gerasko, I. Zima, S. Tukaev
PDF
66-71
O. Tkachenko, V. Kovalenko
PDF
71-75
A. Aleksandrov, T. Ishchuk, O. Skopenko, V. Konopelniuk
PDF
75-78
K. Dvorshchenko, A. Dranitsina, Ye. Torgalo, O. Korotkyi, T. Beregova
PDF
79-81
A. Biliuk, A. Nehelia, L. Garmanchuk, O. Skachkova
PDF
81-85
S. Goncharevskyi, V. Martynyuk
PDF
86-91

Review

I. Kizub, O. Kharchenko, O. Kostiuk, L. Ostapchenko, K. Klymenko, A. Soloviev
PDF
61-66