Vol 76, No 2 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

V. Tkachenko, A. Shevtsova
PDF
6-12
Y. Hurmach, M. Rudyk, V. Svyatetska, L. Skivka
PDF
12-16
S. Kovtun-Vodyanitska
PDF
17-19
I. Khomenko, O. Kosyk, N. Taran
PDF
20-25
V. Stetska, N. Shystavetska, T. Serhiychuk, T. Dovbynchuk, G. Tolstanova
PDF
26-29
L. Kolomiiets, V. Zayets, O. Tsuvariev, A. Kornelyuk
PDF
29-33
A. Revutska, V. Belava, A. Golubenko, N. Taran
PDF
33-37
A. Yurchenko, D. Krenytska, M. Tymoshenko
PDF
37-42
A. Vasylaki, V. Dmytryk, T. Luhovska, P. Yakovlev
PDF
42-46
R. Yanko
PDF
47-50
S. Oskyrko, J. Dudkina, T. Nikolaieva, T. Halenova, O. Marushchak
PDF
51-56
N. Belemets, T. Falalyeyeva, T. Beregova, L. Ostapchenko, N. Kobyliak, O. Kuryk, O. Sulaieva
PDF
56-61
O. Blokhina, O. Korotkiy, L. Kot, D. Negray, K. Dvorshchenko
PDF
62-65
O. Boboshko, O. Panyuta, O. Artemenko, N. Taran, V. Emelyanov
PDF
66-71
T. Rudnieva, T. Shevchenko, A. Shevchenko, I. Budzanivska
PDF
71-78
V. Storozhenko, N. Svietlova, M. Kovalenko, L. Batsmanova, N. Taran
PDF
79-84