Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae Bercht. & J. Presl), the new alien species for the Kyiv Polissia

V. Kolomiychuk, M. Shevera, E. Vorobyov, O. Orlov, O. Pryadko
1 - O.V. Fomin Botanical Garden, Education and Science Center "Institute of Biology and Medicine", 2 - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv,; M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv; Chernobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve, Ivankiv; Poliskiy Branch of Ukrainian Scientific-Research Institute of Forestry and Agro-Forest Amelioration named after G.M. Vysotskiy of NAS of Ukraine and State Agency of Forestry of Ukraine, Zhytomyr; Нolosiivsky national nature park, Kyiv

Abstract


Information about floristic record of Erechtites hieracifoliа (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae Bercht. & J. Presl) at the territory of the Chernobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve and National Nature Park "Нolosiivsky", new for the Kyiv Polyssia alien species was presented. This species has north american origin, according to the time of arrival it is kenophyte, according to the skidding method – xenophyte, on naturalization level – kolonophyte. Firstly in the region of study this species was collected in 2018 in vicinities of former village Ilovnitsa (northern part of the village) of Ivankov district of Kyiv Oblast. Later, in 2019 E. hieracifoliа was noted in two another sites of biosphere reserve (vicinities of former village Klyvyny of Ivankiv District, Kyiv Region and former village Kamianka of the same administrative units). Total revealed more than 60 species plants, in vegetative state (prevailed) and also in generative state. Plants were noted sporadically on forest edges and roads in composition of unformed plant communities. In 2019 this species was also found on the territory of National Naturе Park "Нolosiivsky" (Sviatoshin-Bilychі branch) where individuals of the species were found singly or in small groups (5–10 plants). In total, 60 plants of E. hieracifoliа were noted here. Probably they came to the study region recently – some years ago, skid occurred on high roads which plants used as wind corridors flanked by forests, and also on local ways; it is possible that diaspores distribution is carried out also by birds. Schematic map of species distribution in the region was presented. Data about primary and secondary areas of the E. hieracifoliа, its ecological and coenotic peculiarities were presented. The main stages of history of skidding and further distribution of the investigated species in Ukraine were reconstructed; the main directions of it distribution is connected with northern and western regions of the country. Currently, the species tends to actively spread into another regions of Ukraine. In Europe it belongs to invasive species and demands control of spread.

Keywords


Erechtites hieracifoliа, species of alien plants, floristic record, Kyiv Polyssia, Ukraine

Full Text:

PDF>PDF

References


Belіnska M.M., Yakubenko B.E. Hydrologichnyi reservat "Terebіzhі" klyuchova territoriya zberezhennya mistezrostan Сarex bohemica Schreb. ta іnshykh rarytetіv NPP "Male Polissia" // Naukovш Zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho Pedahohichnoho Universytetu. Ser. Biologia. – 2017. – № 1 (68). – S. 25–28.

Dіdukh Ya.P., Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokaryuk A.I., Kish R.Ya., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kozak O.M., Kontar I.S., Rosenblit Yu.V., Norenko K.M. Klimatogennni zmіny roslynnoho svitu Ukrainskykh Carpat / Nauk. red. Ya.P. Didukh i І.І. Chorney. – Chernivtsi: Druk Art, 2016. – 284 s.

Kalatur K.A., Pilipenko L.A. Buryany – rezervatory populyatsiy parazytychnykh vydiv fitonematod // Novitni ahrotekhnolohii. – 2017, № 5. rezhym dostupu http://jna.bio.gov.ua

Kuziarin А.Т. Ridkisni anthropofity dlia territorii Lvivskoyi Oblasti // Stan ta bioriznomanittia ecosystem Shatskoho Natsionalnoho Prirodnioho Parke. Маterialy naukovoi konferencii (10–13 veresnia 2009, Shatsk). – Lviv: SPOLOM, 2009. – S. 57–59.

Orlov O.O., Yakushenko D.M. Poshyrennya ta ekoloho-tsenotychni osoblyvosti Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) v Ukraini // Ukr. botan. zhurn. – 2011. – 68, № 6. – S. 795–804.

Protopopova V.V. The synantropna flora Ukraini i puti yeye razvitiya. – Kiev: Naykova dumka, 1991. – 204 s.

Stasyuk M.V., Glinska S.O. Biologichne zabrudnenna flory Volynskoyi vysochynu vydamy adventyvnikh roslyn // Introduktsia roslyn. – 2016. – № 3. – S. 96 –101.

Tarasevich O.V. Rospovsjudzhennya adventivnykh vydiv travjanystyhh roslyn na Polissi ta mozhliva zagroza dlya lisovogo gospodarstva // Lisіvnitsvo and agrolisomelіoratsіya. – Kharkiv: UkrNDILGA, 2012. – Vypuysk 121. – S. 88–94.

Tarasevych O.V., Orlov O.O. Trav'yani adventyvni vydy roslyn – zahroza dlya lisovidnovlennya ta lisovykh ekosystem u Zhytomyrskomu Polissi // Naukovyi Visnyk Natisopnalnoho Lisotekhnuchnoho Universytetu Ukrainy. – 2013. – Vypusk 23.16. – S. 81–92.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V. Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) u uchnykh kompleksalh Pokuttiz // Naukovyi Visnyk Chernіvetsky University. Biology (Biologichni systemy). – 2017. – 9, № 1. – P. 144–146.

Tretyakov D.I., Dubovik D.V., Orlov A.A., Yakushenko D.N. Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) iv Polesie Belarussii i Ukrain y// Botanika (issledovaniye): Sbornik nauchnykh trudov. – 2011. – Vypusk. 40. – P. 138–147.

Fіtorіznomanіttya Polіskoho pryrodnoho zapovidnika: vodorostu, mokhopodibni, sudynni roslyny y / Collectiv autoriv / Naukovyi redactor O.O. Orlov. – Kyiv: TOV "NVP" Interservis ", 2013. – 256 s.

Baskin C.C., Baskin J.M. Role of temperature and light in the germination ecology of buried seeds of weedy species of disturbed forests. 2. Erechtites hieracifolia // Canad. J. of Botan. – 1996. – Vol. 74. – P. 2202–2005.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M.V., Milicka N. Morphological variation of Erechtites hieracifolia (L). Raf. ex DC. (Asteraceae) achenes in the zone of the species' geographic range expansion, based on the localities from East-Central Europe // Baltic Forestry. – 2017. – 23, № 2. – P. 356-363.

Gleason H.A., Cronquist A. Manual of vascular plants of Northern Unated States and adjacent Canada (2 ed.). – New Yorks: The N.Y. Bot. Garden, 1993. – 910 p.

Csiszár Á. A kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parvifl ora DC.) és a keresztlapu (Erechtites hieracifolia Rаf. ex DC.) terjedési stratégiáinak vizsgálata. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. – Sopron, 2004. – 137 p.

DB UkrBIN. Aviable at: http://ukrbin.com/show_image.php? imageid=94835

DB Plantarium. Aviable at: http://www.plantarium.ru/page/view/item/

html 19. Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (ed.). – Kyiv: Alterpress, 2017. – 376 p

Received: 03.10.2019

Revised: 04.11.2019

Signed for press: 04.11.2019
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2019.79.37-43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).